” กระทรวงศึกษาธิการ ” การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการอบรมตาม BTEC Qualificatio ณ อาคารมงคลอาภา

” กระทรวงศึกษาธิการ ” การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการอบรมตาม BTEC Qualificatio ณ อาคารมงคลอาภา

วันที่ 9 มกราคม 2562

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์  รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร  ได้ให้การต้อนรับและให้ความอนุเคราะห์กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา  ศูนย์พณิชยการพระนคร  ใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการอบรมตาม BTEC Qualification ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพตามหลักสูตร Business and Technology Education Council ของ Pearson Education Limited แห่งสหราชอาณาจักร เพื่อการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาสู่สากล  และได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมเยี่ยมชม “เรือนหมอพร” ซี่งได้รับรางวัล “อนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558” ด้วย

ขอขอบคุณ ที่มา : ม.ราชมงคลพระนคร