กราบขอพรปีใหม่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กราบขอพรปีใหม่

๘ มกราคม ๒๕๖๑

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เข้ากราบนมัสการขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ และถวายมาลัยดอกไม้และเครื่องไทยธรรม แด่…พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ เทวราชธรรมสภา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

#ราชมงคลพระนคร

#RMUTP