“ กองพัฒนานักศึกษา ” ร่วมแสดงความยินดีกับ “ผอ.กองบริหารงานบุคคล และผอ.กองคลัง” ท่านใหม่

“ กองพัฒนานักศึกษา ” ร่วมแสดงความยินดีกับ “ผอ.กองบริหารงานบุคคล และผอ.กองคลัง” ท่านใหม่

(๑๘ ต.ค.๖๐) นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ได้มอบกระเช้าผลไม้ เพื่อแสดงความยินดีกับ นางนงลักษณ์ ทองนาค ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และ นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ท่านใหม่ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๑๑๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

ที่มา :   กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร