” กองพัฒน์ฯ ” มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ” กราบขอพร อธิการบดี เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑

 

 

” กองพัฒน์ฯ ” มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ” กราบขอพร อธิการบดี เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑

นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ และกราบขอพรเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๑ แด่ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันพุธที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ ห้องอธิการบดี ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร