การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (รอบที่ 2) ภายในเดือนธันวาคมนี้!!

นักศึกษาที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ สามารถขอผ่อนผันฯ (การเกณฑ์ทหาร) รอบที่ ๒ ได้ที่สังกัดคณะของตนเอง ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

    เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ยื่นการขอผ่อนผัน

  1. สำเนา สด.๙ (หน้า-หลัง)  จำนวน ๔ ฉบับ
  2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร สด.๓๕ (หน้า-หลัง) จำนวน ๔ ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน ๔ ฉบับ
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๔ ฉบับ
  5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (หน้า-หลัง) (ถ้ามี) จำนวน ๔ ฉบับ
  6. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)   จำนวน ๔ ฉบับ
  7. สำเนา สด.๑๐ ในกรณีแจ้งย้ายภูมิลำนาทหาร  จำนวน ๔ ฉบับ
  8. สำเนา สด.๔๓ ในกรณีที่เคยได้รับการตรวจเลือกมาแล้ว แต่ ได้เข้ามาศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน ๔ ฉบับ

***เอกสารหลักฐาน จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ***

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ : การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ (รอบที่ 2)

โทรศัพท์ : 02-665-3777 ต่อ 6964 (งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา)