การคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

การคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
(เอกสารดาวน์โหลด)

        – ขยายเวลาส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน
.       – การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
.          ประจำปีการศึกษา 2561

        – แนวปฏิบัติสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในการเสนอชื่อนักศึกษา
        – หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน
        – แบบประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา
        – ขั้นตอนการจัดทำคะแนน