ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

การคัดเลือกนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ

การคัดเลือกนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ
นักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 14 เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาในโครงการฯ เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ รุ่นที่ 15 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวม่วง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เทเวศร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการคัดเลือก พร้อมคณะกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดี , นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และ อาจารย์ ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์


ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร