ข่าวด่วน!!! กิจกรรมเสริมหลักสูตร!!! “การบรรยายอบรมขยายผลของวิทยากรจิตอาสา 904 เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

 

ข่าวด่วน!!! กิจกรรมเสริมหลักสูตร!!!

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม “การบรรยายอบรมขยายผลของวิทยากรจิตอาสา 904 เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ อาคาร 90 ปี ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น.

***นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงทรานสคริปต์กิจกรรม พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม รับจำนวนจำกัด 500 ที่นั่ง! เท่านั้น ลงทะเบียนด้วยระบบ AT CODE

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th