การประชุม คณะกรรมการพัฒนากองทุนนักศึกษา มทร.พระนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

การประชุม คณะกรรมการพัฒนากองทุนนักศึกษา มทร.พระนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนากองทุนนักศึกษา มทร.พระนคร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนากองทุน มทร.พระนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร