ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2562 และวันที่ 6 กรกฎาคม 2562
ณ หอประชุม
D – Hall (ศูนย์เทเวศร์)

ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6961

รถประจำทางสายที่ผ่าน สาย 3 , 9 , 16, 23, 32 , 33 , 43 , 64 , 72 , 99 , 110 , ปอ. 505 , ปอ. 516

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6961