ขอความร่วมมือบัณฑิตปี 2559 ตอบแบบสอบถามการทำงาน/เรียนต่อ และแจ้งผู้ประกอบการทำการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้จ้าง!

ขอความร่วมมือจากบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 – วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1.บัณฑิตเข้าตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตฯ ได้ที่ http://job.rmutp.ac.th ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม หรือบันทึกภาพหน้าจอ (capture) หน้าใบยืนยันการกรอกข้อมูลเรียบร้อย และส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย

2. เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำ/ประกอบอาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา หรือศึกษาต่อ สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่ http://job.rmutp.ac.th/?do=employer ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 – วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ บัณฑิตต้องพิมพ์หนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชาในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา2559
ผ่านรับบออนไลน์ http://job.rmutp.ac.th/?do=employer ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เมื่อผู้บังคับบัญชาตอบแบบสอบถามแล้วบัณฑิตจะต้องพิมพ์ใบยืนการตอบแบบสอบถามพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาลงนามและประทับตราสถานประกอบการ/บริษัทหน่วยงาน หรือบันทึกภาพหน้าจอ (capture) หน้าใบยืนยันการกรอกข้อมูลเรียบร้อย และส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ(กองพัฒนานักศึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964, 6053
หรือหากพบปัญหาการกรอกข้อมูล ติดต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6764 หรือemail : software@rmutp.ac.th

เอกสารเพิ่มเติม : หนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตในการตอบแบบสอบถาม