ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิที่ผู้บริโภคพึงทราบและแนวทางการปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมบรรยายให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช

ได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย (บังคับเลือก) ด้านวิชาการและวิชาชีพ 3 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษา 02-665-3777 ต่อ 6508

สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ https://forms.gle/xX7bYF31oR6o4BNY6