ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมกีฬาลีลาศ และชมรมลีลาศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้าชัยชนะรวบ 6 รางวัล หลังวาดลวดลายฟอร์ระอุ ในการแข่งขันลีลาศ เกษมบัณฑิตคัพ ประจำปี 2019

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมกีฬาลีลาศ และชมรมลีลาศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คว้าชัยชนะรวบ 6 รางวัล หลังวาดลวดลายฟอร์ระอุ ในการแข่งขันลีลาศ เกษมบัณฑิตคัพ ประจำปี 2019

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ งานกีฬา กพศ. ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาลีลาศ มทร.พระนคร ที่ได้รับชัยชนะจากการเข้าร่วมแข่งขันลีลาศเกษมบัณฑิตคัพ ประจำปี 2019 (KBU Ballroom Dancing Contest 2019) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 9 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตพัฒนาการ จำนวนผู้เข้าแข่งขัน 150 คู่ โดยในครั้งนี้ ทีมนักกีฬามทร. พระนครลงแข่งขันจำนวน 3 คู่ ในรุ่น BEGINNER (Student Class) จังหวะ BEGUINE และ จังหวะ CHA CHA CHA รุ่น OPEN บุคคลทั่วไป จังหวะ CHA CHA CHA

ในการนี้ ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และผู้แทนมหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัลในการแข่งขันต่างๆ ทีมกีฬาลีลาศ มทร.พระนคร สามารถทำคะแนนคว้าชัย 6 รางวัล โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น BEGINNER จังหวะ BEGUINE ได้แก่ สัญภิชาติ วงศรีวอ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ สุนทรี สุขล้อม คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1

2.รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น BEGINNER จังหวะ CHA CHA CHA ได้แก่ สัญภิชาติ วงศรีวอ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ สุนทรี สุขล้อม คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1

3.รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น BEGINNER จังหวะ BEGIN ได้แก่ ภาสพงษ์ อยู่สวัสดิ์ คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 และ ฐิติภา พืชพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1

4.รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น BEGINNER จังหวะ CHA CHA CHA ได้แก่ ภาสพงษ์ อยู่สวัสดิ์ คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 และ ฐิติภา พืชพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1

5.รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 รุ่น BEGINNER จังหวะ CHA CHA CHA ได้แก่ อติกร ทะประภา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ พิมวิไล ใหม่เอี่ยม คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1

6.รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 รุ่น OPEN บุคคลทั่วไป จังหวะ CHA CHA CHA ได้แก่ สัญภิชาติ วงศรีวอ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และ สุนทรี สุขล้อม คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1

ทั้งนี้ ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ ผู้จัดการทีม ลีลาศ มทร.พระนคร และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมลีลาศฯ กล่าวว่า ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร โค้ช ประธานชมรม และผู้เกี่ยวข้องที่คอยสนับสนุนทุกท่าน ที่ได้เห็นความสำคัญของกีฬาลีลาศนี้ว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ จิตใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ และเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ สมรรถภาพ และทักษะการเข้าสังคม ให้นักศึกษาสามารถเติบโตเป็นบุคลากรของสังคมได้อย่างมีคุณภาพอีกด้วย

ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ดร.นเรศ กันธะวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาที่ได้อนุญาตเปิดพื้นเรียนรู้ที่หน้ามุขของคณะศิลปศาสตร์ ให้ดำเนินการเรียนการสอนได้ เป็นผลทำให้นักกีฬาของเรา ประสบความสำเร็จในครั้งนี้

นอกจากนี้ ทีมกีฬาลีลาศ และชมรมลีลาศ ยังรับติว “พี่สอนน้อง” เพื่อเพิ่มทักษะในรายวิชาลีลาศ ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี “ฟรี” อีกด้วย ณ โถงมุขหน้าห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร (วังนางเลิ้ง) ติดต่อสอบถาม ประธานชมรม นายธนรัตน์ วิมูลชาติ โทรศัพท์ 0982543188

ที่มา : ทีมกีฬาลีลาศ และชมรมลีลาศ มทร.พระนคร / งานกีฬา / งานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา / คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ / คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร