ขอแสดงความยินดี : Congratulations! ชมรมศิลปะการแสดง ม.ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลประกายเพชร ประเภทกลุ่มเยาวชนทั่วไป ด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมนายกองค์การ & นายกสโมสรฯคหกรรม ซิวเยาวชนดีเด่นด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเลขาฯองค์การ คณะสื่อสารมวลชน คว้ารางวัลด้านนันทนาการ จากกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดี : Congratulations!

ชมรมศิลปะการแสดง ม.ราชมงคลพระนคร คว้ารางวัลประกายเพชร ประเภทกลุ่มเยาวชนทั่วไป ด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมนายกองค์การ & นายกสโมสรฯคหกรรม ซิวเยาวชนดีเด่นด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และเลขาฯองค์การ คณะสื่อสารมวลชน คว้ารางวัลด้านนันทนาการ จากกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร “รางวัลประกายเพชร” ประเภทกลุ่มบุคคล ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย ตามประกาศของ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ในการนี้ ผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ราย ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ในรางวัลเดียวกัน ได้แก่

1.นายพรศักดิ์ ข้อยี่แซ่ นายกองค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประเภทบุคคล เยาวชนทั่วไป ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

2.นางสาวปรียาวีฒ์ รุ่งรัตนไชย กำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขานุการองค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2561 ได้รับเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร ประเภทบุคคล เยาวชนทั่วไป ด้านนันทนาการ

สำหรับ ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร เดิมเป็นชมรมด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง หรือนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ลีลาศและอื่นๆ จากคณะต่างๆ ดำเนินภารกิจในเรื่องศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรม และสากล ต่อมา พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งชมรมในสังกัดขององค์การนักศึกษา มทร.พระนคร ขึ้นเพื่อรองรับการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาที่มีจำนวนมากกว่า ปีละ 12,000 คน จึงได้มีการรวบรวมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ จากคณะต่างๆ และจัดตั้งขึ้นเป็นชมรมในระดับมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย อ.วัชรพงษ์ สูงปานเขา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา มีบุคลากรดำเนินการดูแลและประสานงาน คือ ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา และได้ดำเนินภารกิจด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในด้านนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล นาฏศิลป์ไทยประยุกต์ นาฏศิลป์พื้นถิ่นภูมิภาค และการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มากกว่า 100 ผลงาน ทั้งนี้ ผลงานที่โดดเด่นและภาคภูมิใจที่สุดของชมรมในปี 2560 คือการได้เข้าร่วมแสดงมหรสพสมโภช พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ภาคประชาชน พื้นที่เขตดุสิต ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 และร่วมแสดงละครเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่อง “1 ต่อ 70 พระราชา กาลเวลา ประชาชน” ในโครงการละครเวทีเทิดพระเกียรติ เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of love”

ปัจจุบัน ชมรมศิลปะการแสดงกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 โดยมี อ.นเรศ กันธะวงค์ และอ.พัดยศ เพชรวงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีแนวนโยบายในการนำพันธกิจหลักของชมรมฯไปสร้างสร้างสรรค์ประโยชน์สู่ชุมชน โดยการนำเอานาฏศิลป์ไปบูรณาการกับการออกกำลังกายเพื่อบริการสังคมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ (Aging Society) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาวะทางจิต (Psychological Well-Being: PWB) ซึ่งเป็นคุณลักษณะทางจิตเชิงบวกที่ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตและการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ให้มีสภาพจิตใจและอารมณ์ที่สมบูรณ์เข้มแข็ง รับรู้และเข้าใจว่าตนเองมีอิสระ ยอมรับในสิ่งที่ตนเป็น ตลอดจนส่งเสริมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น รักและเห็นคุณค่าในตนเอง จนเกิดสมดุลทางจิตใจ มีความสามารถในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีเป้าหมายและมีความสุข ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวยังสอดคล้องกับวิสัยทันศ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นที่พึ่งของสังคม และยังเป็นการตอบสนองพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอีกด้วย

อนึ่ง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) เป็นประจำทุกปี นับถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 13 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 11 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาสังคมหรือสภาเยาวชน ด้านการต่อต้านยาเสพติด ด้านสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย รางวัลประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ประเภทบุคคลเยาวชนทั่วไป และเยาวชนประกายเพชร (ต่อเนื่อง) และประเภทกลุ่มเยาวชนทั่วไปและเยาวชนประกายเพชร (ต่อเนื่อง) สนใจติดตามผลงาน หรือติดต่องานแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมได้ที่ ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335 โทร.081 904 6003 หรือ 095 741 9288

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร องค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th