ข่าวการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ” Phranakhon Katakorn 2017 “

ประกาศ! สำหรับน้องๆ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเป็นผู้นำ, ความกล้าแสดงออก, การมีระเบียบวินัย, การตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ เป็นต้น

หากนักศึกษาสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :
ใบสมัครคัดเลือกพระนครคฑากร 2560

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : งานกิจกรรมนักศึกษา โทร. 02-665-3777 ต่อ 6508 หรือ
คุณธีรพล ชมชื่น โทร. 062-195-4328 และคุณชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง โทร. 097-113-1497