คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการนำเสนอแนวทางการทำงานร่วมกัน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน และ โครงการ GSB Startup Academy

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการนำเสนอแนวทางการทำงานร่วมกัน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน และ โครงการ GSB Startup Academy

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการนำเสนอแนวทางการทำงานร่วมกัน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน และ โครงการ GSB Startup Academy พร้อมด้วย อาจารย์พลภัทร พลบูรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชีและที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมช่องทางการจำหน่าย สู่รายได้ที่มั่นคงแหนมปลายี่สก วิสาหกิจชุมชนแบ่งปันของดีดี วิถีชุมชน อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี รวมไปถึงนักศึกษาผู้ดำเนินโครงการ และผู้แทนกลุ่มองค์กรชุมชน เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับทีมนักศึกษาและผู้แทนองค์กรชุมชน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ภาพ : งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ

ข่าว : งานสื่อาสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ