คหกรรม-ถาปัด-วิศวะ-วิดยา มทร.พระนคร…ชื่นมื่น! บัณฑิตใหม่ให้ความร่วมมือ 100% ในการกรอกข้อมูล“ภาวะการมีงานทำ…ของบัณฑิต 9 คณะ”

คหกรรม-ถาปัด-วิศวะ-วิดยา มทร.พระนคร…ชื่นมื่น!  ณฑิตใหม่ให้ความร่วมมือ 100% ในการกรอกข้อมูล“ภาวะการมีงานทำ…ของบัณฑิต 9 คณะ”

***เหลือเวลาอีก 2 วัน…ปิดระบบ! ภาพรวมมหาวิทยาลัย ขณะนี้อยู่ที่ 97.62

ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 มีบัณฑิตราชมงคลพระนครสำเร็จการศึกษา จำนวน3,027คน และให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจำนวน 2,955 คน คิดเป็นร้อยละ 97.62 ข้อมูล โดยบัณฑิตมีงานทำคิดเป็นร้อยละ 91.93 มีรายได้เฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์คือ เดือนละ 15,925.73 บาท

ด้านสถานประกอบการ มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตราชมงคลพระนคร คิดเป็นร้อยละ 88.05 และเห็นว่ามหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตได้ตรงตามอัตลักษณ์ คิดเป็นร้อยละ 91.46

ข้อมูล จากระบบภาวะการมีงานทำ มทร.พระนคร ณ วันพุธที่ 15 พ.ย. 60

ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th