การจัดการความรู้ KM 2552-2556

 banner-การจัดการความรู้ KM

การจัดการความรู้ KM 52

 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 • แผนการจัดการความรู้ แผน 2
 • ทะเบียนความรู้
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • คลังความรู้

การจัดการความรู้ KM 53 

 
 •  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
 •  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 •  แผนการจัดการความรู้ แผน 2
 •  ทะเบียนความรู้
 •  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 •  คลังความรู้

การจัดการความรู้ KM 54

 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 • แผนการจัดการความรู้ แผน 2
 • ทะเบียนความรู้
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • คลังความรู้

การจัดการความรู้ KM 55

 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 • แผนการจัดการความรู้ แผน 2
 • ทะเบียนความรู้
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • คลังความรู้

การจัดการความรู้ KM 56