“งานวันอาภากร ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑”

“งานวันอาภากร ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยคณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมงาน ๑๙ พฤษภาคม วันอาภากร ในวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ลานพระอนุสาวรีย์ฯ และโถงชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

กำหนดการ…

๐๖.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ โถงชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล

๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

๐๘.๐๐ น. ผู้บริหารถวายสังฆทาน / ปัจจัยไทยธรรม / ถวายภัตตาหารปิ่นโต

๐๘.๓๐ น. ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารเช้า

๐๘.๕๐ น. พิธีถวายสักการะพระภูมิชัยมงคล

๐๙.๑๙ น. พิธีบวงสรวง ณ ลานพระอนุสาวรีย์ฯ

๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดกิจกรรม “๑๙ พฤษภาคม วันอาภากร”

/ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ / การสาธิตและฝึกปฏิบัติ “การทำพิมเสนน้ำ” / การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดย ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร / ชมพิพิธภัณฑ์เรือนหมอพร / บริการ อาหารไทย และเครื่องดื่มสมุนไพร (ฟรี…ตลอดงาน!!!)

๑๖.๐๐ น. ปิดกิจกรรม

หมายเหตุ …สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมมหาวิทยาลัย (กิจกรรมบังคับ สามารถเลือกเข้า) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (ลงทะเบียนด้วย AT CODE) จำนวน ๓ ชั่วโมงกิจกรรม

*** ลงทะเบียนรับโค้ด ในเวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ โถงชั้นล่างอาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

อนึ่ง ส่วนนักศึกษาที่มาช่วยงานคณะศิลปศาสตร์ ในหน้าที่ต่างๆ จะได้รับชั่วโมงกิจกรรม พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ จำนวน ๓ ชั่วโมงกิจกรรม และสามารถเก็บชั่วโมงกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของ กยศ. ได้อีกด้วย นักศึกษาที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวเบญจมาศ สระบัวคำ (พี่โบว์) มือถือ. 081 614 5756 อ.นเรศ กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มือถือ. 081 289 8231 (รับจำนวนจำกัด)

ที่มา : อ.นเรศ กันธะวงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ โทร.๐๒๖๖๕๓๕๕๕ ต่อ ๑๐๓๙

#http://www.rmutp.ac.th