ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา จัดตรวจโรคและเอ็กซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557

 

ทีมงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ  “ตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ” (นักศึกษาใหม่ 9 คณะ)  ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม D-Hallคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งกิจกรรมโครงการดังกล่าว ทั้ง 3 วัน ประกอบด้วยคณะต่างๆ ดังนี้

วันแรก วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2557 ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะศิลปศาสตร์

วันที่สอง วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2557 ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา

วันที่สาม วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2557 ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สำหรับนักศึกษาใหม่ ทั้ง 9 คณะ จำนวน 4,000 คน  จะได้รับการตรวจโรคและเอกซเรย์ 10 ขั้นตอน  ดังนี้  1.รับเอกสาร  2.ลงทะเบียน  3.ชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูง  4.วัดความดัน  5. พบแพทย์  6. ตรวจสายตา  7. ตรวจการได้ยิน  8. ตรวจปัสสาวะ  9. เอกซเรย์ปอด  10. รับบัตรประจำตัวนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจของนักศึกษาใหม่ ในการเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ปีการศึกษา 2557

 

 ที่มา ทีมข่าวกองพัฒนานักศึกษา

8 ส.ค.57