งานแนะแนวฯ กองพัฒน์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ มทร.พระนคร ไอเดียเจ๋ง! เตรียมเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการบริการให้คำปรึกษา ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี

งานแนะแนวฯ กองพัฒน์ ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ มทร.พระนคร ไอเดียเจ๋ง! เตรียมเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการบริการให้คำปรึกษา ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายมอบให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการบริการให้คำปรึกษา โดยงานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษาดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษา การบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว เพื่อเปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่มีประเด็นปรึกษา หรือมีความคับข้องใจ ประสบปัญหาส่วนตัว ทั้งในด้านอารมณ์ สังคม จิตใจ บุคลิกภาพ การปรับตัว หรือปัญหาที่ทำให้เกิดผลกระทบกับการเรียนภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างไม่มีความสุข  ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์ดังกล่าว จะสามารถช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจตนเอง พึ่งพาตนเอง รับผิดชอบต่อตนเอง สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจผู้อื่นและปรับตัวอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข ซึ่งงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ได้ดำเนินการจัดสถานที่เพื่อให้บริการนักศึกษา ดังนี้

1.บริการให้คำปรึกษาและคำแนะแนว สำหรับนักศึกษาที่รู้สึกคับข้องใจ ประสบปัญหาส่วนตัวอารมณ์ สังคม จิตใจ บุคลิกภาพ การปรับตัว หรือปัญหาที่ทำให้เกิดผลกระทบกับการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

2.จัดอบรมพัฒนาทักษะและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะจัดบรรยายพิเศษให้ความรู้ อบรมเทคนิคทางจิตวิทยา เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีของนักศึกษา เช่น การปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ การวางแผนชีวิตและอาชีพ การเตรียมตัวสมัครงาน และการอบรมอาชีพอิสระ เป็นต้น

3.บริการด้านการทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาและแปลผล เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต สำรวจสภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษา ทำให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข

4. Relaxation Room เป็นห้องเพื่อการผ่อนคลายด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การอ่านหนังสือเพื่อการผ่อนคลาย การเล่นดนตรี การฟังดนตรีบำบัด (music therapy) ปรับสภาพจิตใจให้อยู่ในสภาวะสมดุล มีมุมมองในเชิงบวก ผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังวล (Anxiety/ Stress Management) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ความจำ เสริมสร้างสมาธิ พัฒนาทักษะสังคม

 

สำหรับนักศึกษาที่สนใจใช้บริการ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้เป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 20 คน ครั้งละประมาณ 45 – 60 นาที

ณ ห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการบริการให้คำปรึกษา (Relaxation Room) กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี โดยเปิดให้บริการใสวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถจองคิวผ่านระบบออนไลน์เพียงสแกน QR Code หรือ Click link ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeERj7X9TpisQ9gCeJxysYp_jadsU409FhiiE0aylwVHakuyQ/viewform

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964

หรือฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

Line ID : yutthapoom.s5335

**หมายเหตุ : ผู้เข้าใช้บริการจะต้องจองห้อง ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการจัดคิวและรับบริการ

ที่มา : งานแนะแนวฯ กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มทร.พระนคร

#http://www.rmutp.ac.th