ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร โชว์นาฏศิลป์พื้นถิ่นอีสาน “ภูไทสามเผ่า” อวดศักยภาพต่างชาติ ในงาน English Camp


ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร โชว์นาฏศิลป์พื้นถิ่นอีสาน “ภูไทสามเผ่า” อวดศักยภาพต่างชาติ ในงาน English Camp

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “RMUTP English Camp 2018” โดยมี ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นกว่า 60 คน ได้แก่ นักศึกษาชาวไทย นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศภูฏาน นักศึกษาและอาจารย์จาก Kunming University of Science and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยพิธีเปิดโครงการจัดขึ้น ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากประสบการณ์จริง โดยผู้นำค่ายผู้มีประสบการณ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กิจกรรมค่าย RMUTP ENGLISH CAMP 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 28 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ และโรงแรมโบตานีบีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

ในการนี้ ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ได้นำการแสดงเข้าร่วมแสดงในพิธีเปิด ด้วยชุดการแสดง “ภูไทสามเผ่า” โดยมีว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หน่วยกิจการพิเศษ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา และนางสาววันทนา ครุฑจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา วิทยากรประจำชมรม จัดชุดการแสดงดังกล่าว เพื่อต้อนรับคณะวิทยากร จากประเทศสหรัฐอเมริกาและปฏิบัติหน้าที่ทูตวัฒนธรรมไทยของมหาวิทยาลัย กรองดอกไม้สดมอบเป็นมาลัยต้อนรับ พร้อมรอยยิ้มสยาม และกิจกรรมสุดท้ายคือ การร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยการเชิญผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมกันรำวง โดย Mr.Warren Dugas (Leader of English Camp) และอธิการบดีร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย สร้างรอยยิ้มและความประทับใจ ให้กับคณะผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก

อนึ่ง รำ “ภูไทสามเผ่า” วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ได้ประดิษฐ์ ฟ้อนภูไท สามเผ่า ในรูปแบบที่ใช้กันในปัจจุบัน ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน คือ จะเริ่มการฟ้อนด้วยเผ่าสกลนครก่อน ตามมาด้วยภูไทจังหวัดกาฬสินธุ์ และภูไทจังหวัดนครพนม ซึ่งจะฟ้อนเฉพาะผู้หญิงล้วน เนื้อเพลง ดำเนินด้วยกลอนลำของภูไทเผ่าสกลนคร ดนตรีจะบรรเลงลายภูไทเลาะตูบ เนื้อเพลงกล่าวถึง การมาร่วมงานแสดงให้ผู้ชมได้ชมในครั้งนี้ ต้องมาอย่างยากลำบากแต่ด้วยความตั้งใจอันดี จึงได้อดทนสู้ฝ่าฟันอุปสรรคมารำให้ผู้ชมได้ชม ภูไทเผ่าที่สองเป็นเผ่ากาฬสินธ์ ดนตรีบรรเลงลายภูไทน้อย เนื้อเพลงกล่าวถึง ความเศร้าของผู้หญิงที่ผู้ชายที่รักมาตีจาก ทั้งที่ได้ทำสัญญารักกันแล้ว สำหรับภูไทเผ่าสุดท้าย คือเผ่านครพนม ดนตรีบรรเลงลายลมพัดพร้าว ในท่อนนี้จะไม่มีเนื้อร้อง แต่จะบรรเลงเพียงอย่างเดียว

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ในสังกัดองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th