ชมรมศิลปะการแสดง มุ่งมั่น! “สืบนาฏสานศิลป์” ฟื้นฟูรากเหง้าวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรียนนาฏศิลป์ไทยและสากล ชูนโยบายชมรมฯ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรม

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์) เป็นประธานในพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และคณาจารย์ ได้แก่ “คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” 1.อาจารย์วัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 2.ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 3.นางประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 4.ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม “คณะอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา” 5.อาจารย์นเรศ กันธะวงค์ 6.อาจารย์พัดยศ เพชรวงษ์ 7.ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ 8.นางสาววันทนา ครุฑจันทร์ 9.อาจารย์ปฏิมากร โกมลธร วิทยากรพิเศษ 10.ประธานชมรมและคณะกรรมการ นำนักศึกษาชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมสักการะพระอนุสาวรีย์ฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เพื่อสักการะและมอบตัวเป็นศิษย์ อีกทั้งสร้างความเป็นสิริมงคลสูงสุดให้กับชาวชมรมศิลปะการแสดง ที่ได้ทำการเรียนการสอนในสถานที่ของพระองค์ท่าน เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ฯ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

ในการนี้ ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ได้นำการแสดง “ฟ้อนเล็บ” หรือ “ฟ้อนเมือง” ซึ่งเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมล้านนาที่มีมาอย่างยาวนาน ใช้แสดงถวายเป็นพุทธบูชา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถวายพระมหากษัตริย์ ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และแสดงในงานเทศกาลสำคัญๆ หรือในงานนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ เป็นผลงานการเรียนการสอนของชมรม ฝึกซ้อมโดยคณาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะนำเพลงแรกที่ทำการสอนในแต่ละรุ่น แสดงถวายเสด็จฯ หน้าลานพระอนุสาวรีย์ฯ

“…มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรมไทยมาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาและชุมชนอย่างมากมาย ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ช่วยให้พันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านศิลปวัฒนธรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียนให้กับนักศึกษามาอย่างยาวนานหลายรุ่น ปลูกฝังรากฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจ หรือมีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ เข้ามาฝึกฝนทักษะต่างๆ ด้วยการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ และอาจารย์จากสถาบันการศึกษาทางนาฏศิลป์ต่างๆ เข้ามามอบความรู้ให้และสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นแก่สมาชิกเป็นประจำทุกปี ชมรมศิลปะการแสดงได้คิดสร้างสรรค์งานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติงานต้อนรับคณะบุคคลและงานสำคัญๆ ให้มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นประสบการณ์ชีวิตที่หาไม่ได้ในห้องเรียน เป็นต้นทุนต่อยอดเป็นกำไรของชีวิต ขอแสดงความยินดีที่รากเหง้าทางวัฒนธรรมได้รับการดูแลจากบุคลากรที่มหาวิทยาลัยไว้วางใจ ทำให้วันนี้ได้เห็นผลิตผลออกดอกชูช่องดงาม ขอให้นักศึกษาทุกคน ช่วยกันรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนต่อไป…” ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฯ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

อนึ่ง ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เข้าร่วมเรียนและฝึกซ้อมนาฏศิลป์ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สืบนาฏสานศิลป์” ครั้งที่ 3 ทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลาประมาณ 16.30 น. – 18.30 น. ณ บริเวณโถงใต้อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร หรือสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสมซึ่งจะได้แจ้งเป็นครั้งไป เปิดทำการสอนนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์สากลทุกประเภท นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ครั้งละ 3 ชั่วโมง จำนวน 10 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมงกิจกรรม (เช็คชื่อทุกครั้ง) สนใจติดต่อสอบถาม ประธานชมรม นายณรัช เกษมมงคลธาดา (ฟิว) สายด่วน 0942391697

ถ่ายภาพ : นายณัฐศิษฏ์ เดชาวัฒนะพงศ์ ชั้นปี 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ที่มา : ชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ในสังกัดองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th