ชมรม “มทร.พระนคร อาวุโส” จัดโครงการ “มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 2” ในกิจกรรม “ชมวังบางขุนพรหม วังเทวะเวสม์ และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์”

ชมรม “มทร.พระนคร อาวุโส” จัดโครงการ “มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 2” ในกิจกรรม “ชมวังบางขุนพรหม วังเทวะเวสม์ และนิทรรศน์รัตนโกสินทร์”

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการพิเศษ สำหรับดูแลท่านผู้อาวุโสมาอย่างต่อเนื่อง นั้น

ในการนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร ในฐานะกรรมการชมรมฝ่ายจัดกิจกรรม โดยกองศิลปวัฒนธรรม ขอแจ้งกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

10.30 น. ลงทะเบียน ณ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี

11.00 น. ขึ้นรถบัสปรับอากาศ (บริเวณอาคารเอนกประสงค์ อาคารสำนักวิทยบริการฯ) และเดินทางออกจาก มทร.พระนคร มุ่งหน้าสู่พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย วังบางขุนพรหม และ วังเทวะเวสม์

11.30 น. ชมสถานที่อนุรักษ์เงินตราไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติไทยในอดีต

# ชมวังบางขุนพรหม โบราณสถานที่สวยงามแห่งหนึ่งของเมืองไทย ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

# ชมวังเทวะเวสม์ โบราณสถานที่งดงามมีเอกลักษณ์ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ

# ชมห้องจัดแสดงพิพิธภัณฑ์

12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น. ชมอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

16.30 น. เดินทางกลับ มทร.พระนคร

หมายเหตุ :

การแต่งกาย : แต่งชุดผ้าไทย นุ่งซิ่น หรือชุดสุภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม 026653760 ต่อ 6237, 6627 นายถาวร อ่อนละออ 08 5070 1109 นางสาวทัศนีย์ น้อยแดง 08 9131 4519

#http://www.rmutp.ac.th

ขอขอบคุณ ภาพและข่าวประชาสัมพันธ์ ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร