ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ บรรยายพิเศษที่ ม.ราชมงคลพระนครหลักสูตรวิทันตสาสมาธิ หัวข้อ “ทำไมต้องเรียนสมาธิ” คนแห่ฟังแน่นห้องประชุม

P001

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ ๖” (รุ่นที่ ๑ ของ ม.ราชมงคลพระนคร) ด้วยความร่วมมือระหว่างกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สาขา ๑๗๖)

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๘ รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรม หัวข้อ “ทำไมต้องเรียนวิชาสมาธิ ของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์” โดยได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอกร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 170 คน

ในการบรรยาย ศาสตราจรย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อธิบายถึงปัญญา ๓ ระดับ คือ สุตมยปัญญา จินตมยปัญญา และภาวนามยปัญญา อันเป็นปัญญาระดับสูงสุด ซึ่งสามารถสร้างได้ด้วยการฝึกสมาธิ

ศาสตราจรย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๓๙ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๑ และเป็นอดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าอีกด้วย

สำหรับ หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดขึ้น มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจให้แก่ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป โดยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม บำเพ็ญทาน รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน

กำหนดเริ่มเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยเรียนทุกวันจันทร์ – พุธ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. รวม ๑๐๐ ชั่วโมง จากเวลาเรียนทั้งหลักสูตร ๒๐๐ ชั่วโมง ซึ่งจะอบรมในภาค ๒ อีก ๑๐๐ ชั่วโมงเป็นลำดับต่อไป ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และลงชื่อสมัครได้ที่ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี โทร.๐๒ ๖๖๕ ๓๗๗๗ ต่อ ๖๖๒๔,๖๒๓๕ และสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.rmutp.ac.th และ เว็บไซต์กองศิลปวัฒนธรรม http://cul.offpre.rmutp.ac.th

ขอขอบคุณ ภาพและข่าว ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร