ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

ตารางกิจกรรมนักศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ

กองพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562

 

ลำดับที่

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

หมายเหตุ

1.

งานติดตามผู้สำเร็จการศึกษา (ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต)

 

1.สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 

* จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

 

2.สำรวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต

 

*จำนวนนายจ้างที่ตอบแบบสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตที่มีงานทำ

 

บัณฑิตปีการศึกษา 2560

มิถุนายน 2561 – มีนาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนว ฯ
กพศ.  และคณะ

บัณฑิตปีการศึกษา 2561

มิถุนายน 2562 – มีนาคม 2563

2.

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 13

– คณะส่งแบบแจ้งความจำนงส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน (ชนิดและประเภท) เดือนสิงหาคม 2561 

– คณะส่งแบบแจ้งรายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เดือนกันยายน 2561

– จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาประเภททีม เดือนตุลาคม 61             

– วันแข่งขัน เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561

ผู้รับผิดชอบ           งานกีฬา กพศ.       และคณะ

3.

คณะจัดส่งรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบแรก) ถึง กพศ.

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ผู้รับผิดชอบ

คณะทั้ง 9 คณะ

4.

งานคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน

เดือนตุลาคม 2561

ผู้รับผิดชอบ

งานศักยภาพ ฯ
กพศ.

5.

การรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่น เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

เดือนตุลาคม 2561-

เดือนมิถุนายน 2562

ผู้รับผิดชอบ           งานกีฬา กพศ.

และคณะ

6.

กีฬาภายนอก

เดือนตุลาคม 2561 –

เดือนกันยายน 2562

ผู้รับผิดชอบ           งานกีฬา กพศ.

7.

งานบริการให้คำปรึกษา

 

เดือนตุลาคม 2561 –

เดือนกันยายน 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนว ฯ
กพศ.  และคณะ

8.

โครงการแนะแนวการศึกษา

 

ม.เกษตรศาสตร์
วันที่ 15-16 พ.ย. 61


ม.สยาม วันที่ 27– 29 พ.ย. 61


ม.ขอนแก่น วันที่ 17-18 ม.ค. 2562


ม.เทคโนโลยีสุรนารี สิงหาคม 2562


ม.สงขลานครินทร์ สิงหาคม  2562

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนว ฯ
กพศ.

9.

“พี่อ้อย พี่ฉอด ออน ทัวร์ 2018”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนว ฯ
กพศ.

10.

งานคัดเลือกเยาวชนดีเด่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

เดือนพฤศจิกายน 2561

ผู้รับผิดชอบ

งานศักยภาพ ฯ
กพศ.

11.

คณะจัดส่งรายชื่อนักศึกษาที่ขอ
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบสอง)
ถึง กพศ.

เดือนพฤศจิกายน 2561

ผู้รับผิดชอบ

คณะทั้ง 9 คณะ

12.

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

เดือนพฤศจิกายน 2561 –

เดือนมกราคม 2562

ผู้รับผิดชอบ           งานกีฬา กพศ.

13.

นักศึกษาตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย (SAR)

วันที่ 4 มกราคม 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานสวัสดิการ ฯ
กพศ.

และคณะ

14.

โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต
มทร.พระนคร เพื่อการทำงานกับสถานประกอบการ

วันที่ 25 มกราคม 2562

 

ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนว ฯ
กพศ.
และคณะ

15.

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้าน ยาเสพติดและการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ตนเอง       

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานศักยภาพ ฯ
กพศ.

16.

งานคัดเลือกนักศึกษารางวัลความประพฤติดี ของพุทธสมาคม  

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานศักยภาพ ฯ
กพศ.

17.

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ผู้รับผิดชอบ           งานกีฬา กพศ.

18.

โครงการอบรมสัมมนาพัฒนา
ความเป็นผู้นำในการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา     

วันที่ 11 – 16 มีนาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรม ฯ
กพศ.

19.

โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ 18 มีนาคม -12 เมษายน 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานศักยภาพ ฯ
กพศ.

20.

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ

วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562

 

ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนว ฯ
กพศ.

21.

รับสมัครทุนการศึกษา กองทุนพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร

 

เดือนเมษายน 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานสวัสดิการ ฯ
กพศ. และคณะ

22.

รายงานผลสำเร็จเชิงกลยุทธ์ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

1.ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปีตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย

2.ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

3.จำนวนผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ

เดือนเมษายน 2562

ผู้รับผิดชอบ

กพศ. และ คณะ

23.

โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา“เพชรราชมงคลพระนคร” (การศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศ)           

เดือนพฤษภาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานศักยภาพ ฯ
กพศ.

24.

สิ้นสุดกรมธรรม์การประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (เวลา 12.00 น.)

วันที่ 1 มิถุนายน 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานสวัสดิการ กพศ.

และคณะ

 

เริ่มต้นคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (เริ่ม 1 มิ.ย. 62 ถึงวันที่ 1 มิ.ย. 63)

 

 

 

 

25.

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี

วันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2562

งานสวัสดิการ กพศ.

และคณะ

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี รอบรับตรงอิสระ  (รอบที่5 ) และระดับ ปวช         

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

26.

ประชุมสมัยสามัญสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562      

วันที่ 20 มิถุนายน 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรม ฯ
กพศ.

27.

วันเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 24 มิถุนายน 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรม ฯ
กพศ.

28.

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์  

วันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรม ฯ
กพศ.

29.

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาในลักษณะภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562


รอบเช้า

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนว ฯ
กพศ.

 

 


รอบบ่าย

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  

 

30.

การให้ทุนนักกีฬา
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท


– ทุน 100% สำหรับนักกีฬาที่มีผลงานระดับทีมชาติ กีฬาแห่งชาติ และเยาวชนแห่งชาติ เป็นต้น


– ทุนจากการสร้างผลงานได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย และกีฬา 9 ราชมงคล

 

เดือนมิถุนายน 2562

และ เดือนพฤศจิกายน 6252

ผู้รับผิดชอบ           งานกีฬา กพศ.

และคณะ

  31.

พิธีไหว้ครู และงานเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาพรวมมหาวิทยาลัย)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรม ฯ
กพศ.

32.

พิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67พรรษา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง   

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรม ฯ
กพศ.

33.

งานสำรวจสารเสพติดในสถานศึกษา เทอม 1

เดือนกรกฎาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานศักยภาพ ฯ
กพศ.

34.

รับสมัครและเก็บตัวผู้เข้าร่วมประกวด RMUTP FRESHMEN BOY & GIRL 201              

วันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรม ฯ
กพศ.

35.

พิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562

 

ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรม ฯ
กพศ.

36.

เบิกงบประมาณค่ากิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562    

ภายในเดือนสิงหาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรม ฯ
กพศ.

37.

งานตรวจวินัยบัณฑิต 

เดือนสิงหาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานศักยภาพ ฯ
กพศ.

38.

ประกวด RMUTP FRESHMEN BOY & GIRL 2019   

วันที่ 13 กันยายน 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรม ฯ
กพศ.

39.

สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562       

วันที่ 7 – 13 ตุลาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรม ฯ
กพศ.

40.

วันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานกิจกรรม ฯ
กพศ.

41.

งานสำรวจสารเสพติดในสถานศึกษา เทอม 2 

เดือนธันวาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ

งานศักยภาพ ฯ
กพศ.

42.

อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครงาน วิทยากรโดย บ.ท็อปกัน จำกัด

ในวันปัจฉิมนิเทศของคณะ

 

ผู้รับผิดชอบ

งานแนะแนว ฯ
กพศ. ประสานไป
ยังงานแนะแนวฯ ของคณะ