ตารางสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬา

 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 14 “พระนครเกมส์”

คณะเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงรวม
1. บริหารธุรกิจ55717
2. ศิลปศาสตร์52411
3. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์46818
4. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน3148
5. วิศวกรรมศาสตร์2125
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี224
7. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม11
8. อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น11
9. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 22

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562