ตารางสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬา

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 12 “พระนครเกมส์”

คณะเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงรวม
1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม24410
2. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์431825
3. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน281424
4. บริหารธุรกิจ30141256
5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี12101436
6. วิศวกรรมศาสตร์7121635
7. ศิลปศาสตร์361221
8. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ -314
9. อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น22610
อันดับคณะสรุปรวมเหรียญ
1บริหารธุรกิจ56
2วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี36
3วิศวกรรมศาสตร์35
4เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์25
5เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน24
6ศิลปศาสตร์21
7อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น10
8ครุศาสตร์อุตสาหกรรม9
9สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ4