” นักศึกษา ๙ คณะ เรียนรู้เขียนแผนธุรกิจ ” โดยมี ชมรมผู้ประกอบการ ในสังกัดองค์การนักศึกษา และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมจัดโครงการนี้

” นักศึกษา ๙ คณะ เรียนรู้เขียนแผนธุรกิจ ” โดยมี ชมรมผู้ประกอบการ ในสังกัดองค์การนักศึกษา และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมจัดโครงการนี้

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินธุรกิจอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๒๒๐๒ ชั้น ๒ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร

สำหรับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินธุรกิจอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ ได้รับเกียรติจาก คุณวิทวัช น้อมบุญส่งศรี ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) มทร.พระนคร เป็นวิทยากรบรรยาย และคุณภัทรพล โชติกรณ์ เป็นผู้ช่วยวิทยากรให้ความรู้ และได้รับความกรุณาจาก อาจารย์ธนวัฒน์ สุดจิตร์สมโภชน์ อาจารย์สาขาการจักการ และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมผู้ประกอบ และมี นางสาวนันทนา อินทรมาพลอย เป็นประธานชมรมผู้ประกอบการ ในโครงการอบรมครั้งนี้ การอบรมครั้งนี้ มีนักศึกษาสมาชิกชมรมผู้ประกอบการ ชั้นปีที่ ๑ ในหลากหลายคณะ จำนวน ๕๐ คน ลงทะเบียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ทั้งยังได้รับความรู้ และสามารถเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งได้มีการนำเสนอผลงาน มีการมอบรางวัลให้แก่ แผนธุรกิจ ” Behind Studio ” ทีมชนะ ทำธุรกิจให้บริการพื้นที่ทำอาหาร และรองอันดับ ๑ ทีม ” SWEETHERB ” แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรละลายในน้ำ ทำให้การจัดโครงการในครั้งนี้ นักศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ ” ชมรมผู้ประกอบการ ในสังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่เพื่อส่งเสริมในการมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดผลเชิงบวกต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว อีกทั้งมีปณิธานที่แน่วแน่ในการพัฒนความพร้อมของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ที่ว่า ” มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี และเป็นที่พึ่งของสังคม ” ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการกล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : ชมรมผู้ประกอบการ ในสังกัดองค์การนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร