นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2561…อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธี ณ ท้องสนามหลวง

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2561…อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธี ณ ท้องสนามหลวง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นางประดิษฐา นาครักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นางสโรชา หัตถกรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

กำหนดการ…นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีประจำจุดบนเวทีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้ร่วมพิธีทั่วประเทศร่วมร้องเพลงชาติ จากนั้น นายกรัฐมนตรีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ในการนี้ คณะรัฐมนตรี ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการระดับสูงของทุกส่วนราชการทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัย กว่า 2,000 คน ร่วมแสดงความจงรักภักดี

อนึ่ง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนั้น คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 เห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เสนอให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นประจำทุกปี และเพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ

ทั้งนี้ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ที่ www.rmutp.ac.th

ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร