บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร รุกหนัก ดูแลนักกีฬา ประกาศเกียรติคุณนักกีฬาเรียนดี จับมือสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร เตรียมมอบทุนเรียนดี ให้นักกีฬา 12 ทุน 12 ชนิดกีฬา สำหรับนักกีฬาที่มีผลการเรียนดีที่สุดในแต่ละประเภท หวังสร้างนักกีฬาต้นแบบที่ “เล่นเก่ง & เรียนดี” ให้พระนคร

ผู้บริหารคณะฯไอเดียเจ๋ง…จัดปฐมนิเทศพิเศษให้นักกีฬา มั่นใจดูแลเหมือนลูก ปลูกฝังค่านิยมใหม่ ใส่ใจการเรียน

วันนี้ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาภากร ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาโควตากีฬา ชั้นปีที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมด้วย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คุณโกศล พรพัฒนนางกูรและคุณพงษ์พันธ์ วัฒนลิขิต จากสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร กล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬา โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติ

ใจความสำคัญในการปฐมนิเทศในครั้งนี้ นอกจากที่จะเป็นการให้กำลังใจและพัฒนานักศึกษาทางด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยและคณะบริหารธุรกิจแล้ว สิ่งสำคัญไม่แพ้กัน คือวินัยทางด้านการศึกษาโดยนักศึกษาที่เป็นนักกีฬาจำเป็นต้องเรียนควบคู่กับการเล่นกีฬาไปด้วย เพื่อให้ประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต

ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจยังได้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่มีผลงานด้านกีฬาและการเรียนดีเด่น และนักกีฬาที่มีการพัฒนาผลการเรียนให้อยู่ในระดับที่ดีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นต้นแบบให้แก่นักกีฬาคนอื่นๆ ต่อไป

ที่มา : งานสื่อสารองค์กร และฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.bus.rmutp.ac.th