บัณฑิตใหม่ ราชมงคลพระนคร ระดมกรอก “ภาวะการมีงานทำ…ของบัณฑิต 9 คณะ” เหลือเวลาอีก 4 วัน…ปิดระบบ! วิศวะ-วิดยา ศูนย์พระนครเหนือ นำโด่ง 100% เต็ม!!!

บัณฑิตใหม่ ราชมงคลพระนคร ระดมกรอก “ภาวะการมีงานทำ…ของบัณฑิต 9 คณะ” เหลือเวลาอีก 4 วัน…ปิดระบบ! วิศวะ-วิดยา ศูนย์พระนครเหนือ นำโด่ง 100% เต็ม!!!

ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา จำนวน3,027คน และให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจำนวน 2,764 คน คิดเป็นร้อยละ 91.31 ข้อมูล ณ วันนี้ มีงานทำคิดเป็นร้อยละ 78.91 ยังไม่มีงานทำ(บวช,เกณฑ์ทหาร,รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน) คิดเป็นร้อยละ 21.09 หากไม่นับรวมบัณฑิตที่บวข เกณฑ์ทหาร และศึกษาต่อ บัณฑิตมีงานทำคิดเป็นร้อยละ 92.47 มีรายได้เฉลี่ย 15,785.48 บาท และพบว่าสถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตราชมงคลพระนคร คิดเป็นร้อยละ 87.75 และเห็นว่ามหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตได้ตรงตามอัตลักษณ์คิดเป็นร้อยละ 91.23

ข้อมูล จากระบบภาวะการมีงานทำ มทร.พระนคร ณ วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 60

ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th