ประกาศข่าวด่วน!!!… ขอเชิญชวนชาวราชมงคลพระนคร ลงสมัครเป็นตัวแทนทีม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ สนามเสือป่า กทม.

ประกาศข่าวด่วน!!!…

ขอเชิญชวนชาวราชมงคลพระนคร ลงสมัครเป็นตัวแทนทีม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” ประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ สนามเสือป่า กทม.

ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดงาน “เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” เพื่อร่วมกันปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช และร่วมกันส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติไว้ ในวันที่ 6-8 เมษายน 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 21.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ซึ่งดำเนินการโดยสำนักพระราชวัง นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในนามหน่วยงานราชการ จึงขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษา โดยสามารถรวมกลุ่มประชาชน หรือชุมชน หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่งทีมเข้าร่วมประกวดสมัครแข่งขัน “ก่อพระเจดีย์ทราย” ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 7-8 เมษายน 2561 นี้ โดยมีรายละเอียด คือ…

เริ่มเข้าก่อเจดีย์ทราย ในวันที่ 7 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น.

และแข่งขันต่อ ในวันที่ 8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 -14.00 น.

ทั้งนี้ คณะกรรมการของสำนักพระราชวัง จะทำการตัดสิน ในเวลา 15.00 น.

พิธีประกาศผลและมอบโล่รางวัลพระราชทาน เวลา 17.00 น.

ในนามบุคคลทั่วไป สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. สถานที่ส่งใบสมัคร อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร.022817999 ต่อ 1546 และ1547

และในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครทีม “ม.ราชมงคลพระนคร” เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดจำนวนทีม ทีมละไม่เกิน 10 คน ไม่จำกัดรูปแบบและกรรมวิธีในการก่อพระเจดีย์ทราย แต่ต้อง…ใช้ทรายเป็นวัสดุหลัก ขนาดของฐานเจดีย์ทราย มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร ความสูงแล้วแต่ขนาดรูปทรง โดยคณะกรรมการเป็นผู้จัดเตรียม “ทราย” ไว้ให้ ทั้งนี้ ทีมที่เข้าแข่งขันต้องเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งมาเอง (มหาวิทยาลัยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย) โดยใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติเหรือวัสดุย่อยสลายได้ง่ายไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น !

เกณฑ์การตัดสินของสำนักพระราชวัง จำนวน 100 คะแนน แบ่งเป็น 1.ความประณีตสวยงาม 2.ความเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนความงดงามของศิลปะสถาปัตยกรรมไทย 3.ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.การใช้วัสดุ อุปกรณ์จากธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม 5.องค์ประกอบของเจดีย์ มีความเหมาะสมได้สัดส่วน และมีความสมดุลของรูปทรง อย่างละ 20 คะแนน

…***หน่วยงาน/คณะ หรือนักศึกษาท่านใดสนใจร่วมสมัครเป็นตัวแทนทีมจาก ม.ราชมงคลพระนคร สามารถลงทะเบียนบันทึกข้อมูลได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/n3dbnP ภายในวันที่ 5 เมษายน ก่อนเวลา 12.00 น. และ/หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มือถือ. 0819046003 ไอดีไลน์ yutthapoom.s5335 เพื่อส่งหลักฐานการสมัคร ได้แก่ 1.ใบสมัคร 2.สำเนาบัตรประชาชนผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน (ส่งภาพบัตรประจำตัวประชาชน ทางไลน์ได้)

ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขัน ประเภททีม ม.ราชมงคลพระนคร และ บุคคลทั่วไป กรณีเป็นนักศึกษา จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวนวันละ 5 ชั่วโมงกิจกรรม เข้าแข่งขัน 2 วัน รวมทั้งสิ้น ได้รับ 10 ชั่วโมงกิจกรรม (สมัครเดี่ยว หรือสมัครเป็นทีมได้)

ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดการก่อพระเจดีย์ทราย เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.royalcardx.com

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561

#http://www.rmutp.ac.th