ประกาศด่วน!!! ชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ให้การต้อนรับคณะเยาวชนอาเซียนในพิธีเปิดโครงการฯ และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ 3 ชั่วโมงกิจกรรม *รายชื่อเรียงตามลำดับการสมัคร โปรดจำลำดับที่เพื่อง่ายต่อการลงทะเบียน*

ประกาศด่วน!!!

รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ให้การต้อนรับคณะเยาวชนอาเซียนในพิธีเปิดโครงการฯ และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านวิชาการและวิชาชีพ 3 ชั่วโมงกิจกรรม *รายชื่อเรียงตามลำดับการสมัคร โปรดจำลำดับที่เพื่อง่ายต่อการลงทะเบียน*

กำหนดการ

07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

08.00 – 09.30 น. พิธีเปิดโครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรายพระยุคลบาท” รุ่นที่ 2 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท

09.30 – 09.45 น. รับประทานอาหารว่าง

09.45 – 11.45 น. การบรรยายพิเศษ (Keynote Lecture) เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (The Principle of the Philosophy of Sufficiency Economy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej โดยผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา

11.45 – 12.00 น. ลงทะเบียนกลับ และรับอาหารกลางวัน

หมายเหตุ :

1.นักศึกษาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการต้อนรับเยาวชนในเขตประเทศอาเซียน โปรดแต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยถูกระเบียบ และสำรวมกริยาวาจาให้สุภาพเรียบร้อย

2.เมื่อลงทะเบียนกลับแล้ว นักศึกษาสามารถตรวจสอบการบันทึกชั่วโมงกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป หากมีปัญหาโปรดติดต่อ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ศูนย์เทเวศร์ โทรศัพท์ 026653777 ต่อ 6323

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร 12 มี.ค. 61