ประกาศฯ กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๙

               ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่า ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดว่า การสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในหมวดวิชา และมีผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ แต่เนื่องจากเนื้อหาของประกาศฉบับดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และไม่สอดคล้องกับแนวทางที่ปฏิบัติได้จริง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงเห็นควรยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

               อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ และ ข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกประกาศ เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (รายละเอียดตามลิงค์แนบ)

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<< เฉพาะผู้ใช้อีเมลล์ @rmutp.ac.th ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเท่านั้น

 

ประกาศ activity transcript 2559-001 ประกาศ activity transcript 2559-002 ประกาศ activity transcript 2559-003