ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ!! รายชื่อนักศึกษาเพื่อรอรับการสัมภาษณ์ทุนฯ ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อรอรับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2563 และรอการแจ้งวัน/เวลา/สถานที่ เพื่อเข้าสัมภาษณ์ตามที่กองพัฒนานักศึกษากำหนด

โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : รายชื่อนักศึกษาสัมภาษณ์ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์

สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6961 (งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา)