ประกาศ! เลื่อนเวลาการเข้ามารับทรานสคริปต์กิจกรรมของนักศึกษา

545645564564

ประกาศ! นักศึกษาที่ยื่นขอใบแสดงผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Student Activity Transcript) สามารถเข้ามารับได้ตั้งแต่วัน 22 มิ.ย. 59 เป็นต้นไป ณ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ติดต่อสอบถาม 026653777 ต่อ 6508