ประจำปีการศึกษา 2561

การจัดการความรู้ KM 2561

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2561
  2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเครือข่ายจัดการความรู้ในกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
  3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย
  4. แผนที่ 3 /แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
  5. ทะเบียนความรู้ ประจำปี 2561
  6. ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561

บันทึกการเล่าเรื่อง

เรื่องที่ 1 การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สู่การปฏิบัติ
เรื่องที่ 2 การใช้โปรแกรม spss ในการวิเคราะห์ผลสรุปการจัดทำโครงการ
เรื่องที่ 3 โรคซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น
เรื่องที่ 4 วิทยาศาสตร์กับกีฬา