ประจำปีการศึกษา 2562

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562

การจัดการความรู้ KM 2562

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562
2. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจกรรมเครือข่ายการจัดการความรู้ในกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
3.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย กองพัฒนานักศึกษา
4.แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562
5.ทะเบียนความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562 
บันทึกการเล่าเรื่อง