ประจำปีการศึกษา 2563

 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563

การจัดการความรู้ KM 2563

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563
2. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารกิจกรรมเครือข่ายการจัดการความรู้ในกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
3.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย กองพัฒนานักศึกษา
4.แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
5.ทะเบียนความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563
6.แบบประเมินประสิทธิผลของการดำเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงาน


บันทึกการเล่าเรื่อง

เรื่องที่ 1 การใช้งานโปรแกรมMicrosoft excel เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่องที่ 2 …..

เรื่องที่ 3 …..

เรื่องที่ 4 …..

เรื่องที่ 5 …..

เรื่องที่ 6 …..

เรื่องที่ 7 …..

เรื่องที่ 8 …..

เรื่องที่ 9 ….