ประชาพิจารณ์คู่มือการรับน้องเชิงสร้างสรรค์ด้วยสันทนาการ คึกคัก! ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตบเท้าเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น มุ่งเผยแพร่และใช้งานในเทศกาลรับน้อง 2559

13575464_1029420570477578_1375887067_o

  รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมอบหมายให้ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา และศิษย์เก่า ทั้ง 9 คณะ เข้าร่วม “การประชุมพิจารณาร่างคู่มือรับน้องเชิงสร้างสรรค์” วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

สำหรับการพิจารณาร่างคู่มือรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการรับน้องใหม่ ของทุกคณะ ภายในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินการปรับปรุง ร่างคู่มือรับน้องฯ เป็นไปได้โดยความสำเร็จ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาจะนำข้อแนะนำ และความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุม มาปรับปรุงคู่มือดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ และเสนอต่อคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาร่างคู่มือรับน้องเชิงสร้างสรรค์ เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่มและมอบให้คณะทั้ง ๙ คณะ ถือเป็นคู่มือปฏิบัติสำหรับกิจกรรมรับน้องในปีนี้ เป็นลำดับต่อไป

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี กล่าวว่า “การรับน้องเชิงสร้างสรรค์ด้วยสันทนาการ “Creative Activity Lists for Freshmen 2016” เป็นอีกหนึ่งกระบวนการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ มั่นใจว่า จะมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ความกล้าแสดงออกต่อประชุมชนให้กับนักศึกษา โดยกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียวระหว่างเพื่อนกับเพื่อน รวมไปถึงพี่กับน้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในอนาคต โดยคู่มือเล่มนี้จะเป็นพื้นฐานในการทำกิจกรรมรับน้องร่วมกันอย่างมีความสุข ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับ “Freshmen” ทุกคน และขอฝากรุ่นพี่ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมการรับน้อง ให้จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสรรค์สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อไป ”

อนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยชมรมสันทนาการจัดทำ “คู่มือกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559” ขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับน้องในปีนี้ คู่มือกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา2559 “Creative Activity Lists for Freshmen 2016” ได้จัดกระบวนการการทำ “ประชาพิจารณ์” เพื่อรวบรวมความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสีย มาใช้เพื่อการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ก่อนการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ในปีการศึกษา 2559 โดยมี 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ทุกท่านสามารถอ่านคู่มือได้ที่นี่ https://issuu.com/oilapimthok/docs/

ขั้นตอนที่ 2 แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และตอบแบบสอบถามคู่มือการรับน้องเชิงสร้างสรรค์”Creative Activity List for Freshmen 2016″ ได้ที่ : https://docs.google.com/a/rmutp.ac.th/forms/d/1YSWORzMr4czs-LWD2wH4Gqw6u8NyoCLSc-q4-ea08ds

อนึ่ง ท่านสามารถสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า หมายเลขโทรศัพท์ 081 904 6003 ไอดีไลน์ : yutthapoom.s5335

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร