ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันสงกรานต์ มทร.พระนคร

ขอเชิญนักศึกษา มทร.พระนคร เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ มทร.พระนคร วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 07.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมดีฮอลล์ มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

– นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

– พิเศษ!!! สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์และมาเข้าร่วมกิจกรรม รับ AT Code ชั่วโมงกิจกรรม พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ จำนวน 1 ชั่วโมงกิจกรรม ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/199HLg5vCnWu9JEp6

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร