ประชาสัมพันธ์ วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์ ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ ๗ เม.ย.๖๒

ประชาสัมพันธ์ วิพิธทัศนา สืบนาฏสานศิลป์ ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ ๗ เม.ย.๖๒ นี้ครับ ณ ตลาดน้ำตลิ่งชัน มีชั่วโมงกิจกรรมฯบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 3 ชม.กิจกรรม ครับ ^_^