“ปลูกป่าในใจคน” ราชมงคลพระนคร น้อมนำ-สืบผ่านปลูกฝังในใจเยาวชน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ บำรุงรักษาต้นไม้ ณ แปลง 905 โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงาน ดำเนินโครงการโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560

ในการนี้ นักศึกษา 9 คณะ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 56 คน เดินทางไปยังพื้นที่แปลง 905 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพื่อเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช แบบบูรณาการ ประกอบด้วย การจัดทำแผนผังต้นไม้ การบำรุงรักษาต้นไม้และใส่ปุ๋ยต้นไม้เดิม พร้อมปลูกกล้าไม้ต้นอินทนิล อันเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมในพื้นที่ จำนวน 100 ต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่กองการเกษตรและสหกรณ์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการต่างมีความผูกพันกับต้นไม้ในพื้นที่แปลง 905 เนื่องจากได้เห็นความเจริญเติบโตของต้นไม้ที่รุ่นพี่ได้ปลูกไว้ และจากการทำแผนผังต้นไม้ในพื้นที่แปลง ทำให้นักศึกษาได้รู้จักพรรณไม้ชนิดต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ นอกจากข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการบันทึกในฐานข้อมูลพรรณพฤกษาของมหาวิทยาลัย ยังเป็นบันทึกความทรงจำของนักศึกษา และทำให้อยากกลับมาเห็นต้นไม้ที่ตนเองปลูกไว้อีกครั้งในปีต่อๆ ไป

อนึ่ง พื้นที่แปลง 905 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป็นพื้นที่สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งม.ราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริในพื้นที่นี้มาตั้งแต่ พ.ศ.2548 โดยปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ในพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรป่าไม้ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้บุคลากรและนักศึกษาจาก 9 คณะ เกิดความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา รู้ค่าการใช้ประโยชน์ของพันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืนสืบไป

ขอขอบคุณ ภาพและข่าว ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร