พระนครปลื้ม! เจ้าภาพสัมมนากองพัฒน์ ครั้งที่ ๑ ต้อนรับ ๙ มทร.ทั่วประเทศ มทร.พระนคร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษา ๙ มทร. ครั้งที่ ๑ มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดีด้านกิจการนักศึกษา

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน ” โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษา ๙ มทร. ” โดยมี บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา หรือกองกิจการนักศึกษา ๙ มทร. เข้าร่วมกว่า ๙๐ คน ในการนี้ นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

สำหรับ ทั้ง ๓ วัน กิจกรรมช่วงเช้า ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหา และข้อเสนอแนะ โดยผู้บริหารและผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แต่ละ มทร. ได้แก่ ผศ.ดร.รวีประภา สิทธิลภ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา, ผศ.ภาณุภัทร ตางาม มทร.กรุงเทพ, นายสำราญ ขวัญยืน ผอ.กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย

และช่วงบ่าย มีการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษา แบ่งตามกลุ่มงาน ดังนี้ กลุ่มผู้บริหาร งานบริหารทั่วไป งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานกีฬา และผู้นำนักศึกษา ซึ่งเป็นการระดมความคิดตลอดระยะเวลา ๒ วัน ได้รับความคิดที่หลากหลายของผู้ปฏิบัติ ๙ มทร. ทั้งนี้ เจ้าภาพได้จัดเวทีนำเสนอการแนวทางและการแก้ไข เป็น ๗ กลุ่ม โดยมี ผอ.สมพงษ์ อังศุภโชค ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ให้ความรู้ภาพรวมในงานกองพัฒนานักศึกษา ลำดับแรก และทุกกลุ่มได้ส่งตัวแทนกลุ่มขึ้นเวที ดังนี้ กลุ่มผู้บริหาร โดย ผอ.อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการ มทร.รัตนโกสินทร์ กลุ่มงานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา โดย นางสาวสโรชา หัตถกรรม หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพและงานวินัยนักศึกษา โดย นายวัฒนศักดิ์ สุขมากสิน ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาวินัย มทร.อีสาน กลุ่มงานกีฬา โดย นายธนโชติ ศิริรักษ์ หัวหน้างานกีฬา มทร.อีสาน และนายสมภพ ประดิษฐสาร มทร.ศรีวิชัย กลุ่มแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดย นายสังวาลย์ บุตรศรีสวย มทร.อีสาน กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา โดย นายกัมพล ดวงสีใส งานการเงินกิจกรรม มทร.ธัญบุรี และกลุ่มผู้นำนักศึกษา โดย นายศุภชัย ขวัญมณี ประธานสภานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย นางสาวกมลวรรณ จันทร นายกองค์การนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ทุกกลุ่ม ได้นำเพื่อการปรับปรุง และพัฒนางานกิจการนักศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานในยุคปัจจุบัน

และช่วงวันสุดท้ายของโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะเจ้าภาพ โดย ผอ.ประดิษฐา นาครักษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนเจ้าภาพ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้ง ๙ มทร. จากนั้น มอบของที่ระลึกให้กับผู้บริหารเกษียนอายุราชการ ผศ.ดร.รวีประภา สิทธิลภ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน และ ผอ.สมพงษ์ อังศุภโชค ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ต่อจากนั้น เจ้าภาพ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายงานกิจการนักศึกษา ๙ มทร. (MOA) และได้โหวตคัดเลือกเจ้าภาพครั้งต่อไป โดยมี ผอ.สมพงษ์ อังศุภโชค ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติดำเนินการจัดลำดับเจ้าภาพ ๘ ครั้ง ต่อไปดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี ๒๕๖๐

๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปี ๒๕๖๑

๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปี ๒๕๖๒

๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี ๒๕๖๓

๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปี ๒๕๖๔

๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปี ๒๕๖๕

๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปี ๒๕๖๖

๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปี ๒๕๖๗

๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี ๒๕๖๘

โดยมติจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เมื่อครบ ๙ ครั้ง จะเริ่มต้นตามลำดับที่ ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปี ๒๕๖๙ ต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฐานะเจ้าภาพครั้งนี้ พร้อมด้วย ผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้ง ๘ แห่ง ขอร่วมแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ ๒ เป็นลำดับต่อไป

ช่วงสุดท้าย การสัมมนาโครงการครั้งนี้ ผศ.ชูชัย ต.สิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน กล่าวสรุปและปิดโครงการสัมมนาในครั้งนี้

” กองพัฒนานักศึกษา หรือกองกิจการนักศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการพัฒนานักศึกษา และสร้างเครือข่ายด้านกิจการนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พร้อมนี้ ได้ร่วมกันสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้งานกิจการนักศึกษาเข้มแข็ง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีกทั้ง ได้รับทราบปัญหา อุปสรรค รวมกับเสนอข้อคิดเห็นนำไปแก้ไขปรับปรุง พัฒนากระบวนการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนักศึกษา อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศชาติ เป็นลำดับต่อไป” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะเจ้าภาพ กล่าวทิ้งท้ายในพิธีเปิดโครงการ

ที่มา : งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th