“พระนครเจ๋ง! สร้างเครือข่าย-สานไมตรี ม.เกษตรฯ” ม.ราชมงคลพระนคร ส่งบุคลากรบรรยาย ม.เกษตรศาสตร์ เรื่อง “เทคนิคการใช้ Photoshop เพื่อการนำเสนอ”

“พระนครเจ๋ง! สร้างเครือข่าย-สานไมตรี ม.เกษตรฯ”

ม.ราชมงคลพระนคร ส่งบุคลากรบรรยาย ม.เกษตรศาสตร์ เรื่อง “เทคนิคการใช้ Photoshop เพื่อการนำเสนอ”

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์ หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ตามหนังสือเชิญของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งกำหนดโครงการพัฒนาทักษะทาง IT ครั้งที่ 1 โดยจัดบรรยายเรื่อง “เทคนิคการใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อการนำเสนอ” เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 6 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หัวข้อในการบรรยาย เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคในการจัดทำการนำเสนอด้วยโปรแกรม Photoshop / การนำเสนอคืออะไร / รูปแบบการนำเสนอมีอะไรบ้าง / สื่อที่ใช้ในการนำเสนอประชาสัมพันธ์ / ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโปสเตอร์ แบนเนอร์ ไวนิล และ Infographic / โปรแกรมพื้นฐานที่เครื่องคอมพิวเตอร์ควรมีสำหรับการออกแบบ / เว็บไซต์ที่สามารถดาวน์โหลดรูปภาพแบบ Vector หรือ Jpeg ได้ / องค์ประกอบการนำเสนอ / การนำเสนอเพื่องานวิชาการและงานวิจัย / การนำเสนอเพื่องานประชาสัมพันธ์กิจการนิสิต / การทำสื่อจะต้องรู้สิ่งใดบ้าง / เทคนิควิธีในการจัดทำสื่อนำเสนอ / ปฏิบัติการสอนเทคนิคการ Clipping Mask รูปลงในกรอบ / เทคนิคการใช้ Stoke ให้กับฟอนท์แบบชั้นเดียวและหลายชั้น / เทคนิคการใช้ Eraser Tool ด้วยการ Soft Round แบบซ้อนทับ Layer และเชื่อมเพื่อเปิด Layer / และจัดทำ Work shop 1 ออกแบบโปสเตอร์เชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม / Work shop 2 ออกแบบไวนิลเชิญชวนนิสิตร่วมงานเกษตรแฟร์ / Work shop 3 ออกแบบ Infographic

การบรรยายในครั้งนี้ นับเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์บนพื้นฐานความร่วมมืออันดีระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่มผู้บริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่นที่ 3 ทั้งยังเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียน และนิสิตสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการทำงานด้านการนำเสนอประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานของตน หรือประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม

ที่มา : หน่วยกิจการพิเศษ งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร