“พระนคร” สร้างสรรค์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร

“พระนคร” สร้างสรรค์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมทั้งเขียนข้อความแสดงวัฒนธรรมสุจริตแล้วนำติดต้นอินทนิล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม สำหรับผู้ที่แสดงพลัง 100 คนแรก ได้รับสบู่ใจซื่อ มือสะอาด ซึ่งเป็นของแทนความพลังสุจริตด้วย ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยชุมชนคนรักมทร.พระนคร ดังนั้นขอเชิญชาวมทร.พระนคร ร่วมเขียนข้อความแสดงวัฒนธรรมสุจริตติดต้นอินทนิล ระหว่างวันที่ 26 -29 มีนาคม 2561 ณ บริเวณโถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

#http://www.rmutp.ac.th