พระนคร เปิดบ้านต้อนรับ เครือข่าย 6 สถาบัน เตรียมจับมือเดินหน้าพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา

พระนคร เปิดบ้านต้อนรับ เครือข่าย 6 สถาบัน เตรียมจับมือเดินหน้าพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มอบนโยบายสานสัมพันธ์เครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติจริง จึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา ๖ สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตซึ่งประกอบด้วยสถาบันการบินพลเรือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยสยาม ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

โดยในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ในวันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งทางเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ได้เห็นความสำคัญของกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเพื่อให้นักศึกษามีความเอื้ออาทรต่อกันและต่อสังคม จึงจะได้จัดกิจกรรมเครือข่าย : สังคมแห่งการเอื้ออาทรขึ้น โดยจะออกไปบริจาคสิ่งของและทำกิจกรรมกับผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำกิจกรรมเพื่อสังคม รู้จักการให้โดยไม่หวัง สิ่งตอบแทน รวมทั้งเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับรู้ถึงความปรารถนาดีของสังคม และเป็นกำลังใจในการตอบแทนสังคมในอนาคต

ที่มา : งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร