พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมโครงการ “ราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา” ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการดังนี้

๐๘.๓๐ น. – ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาลงทะเบียนพร้อมกัน ณ หอประชุมดีฮอลล์

๐๘.๔๕ น. – รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ อธิการบดี ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ

๐๙.๐๐ น. – เคลื่อนขบวนแห่เทียนออกจากหอประชุม ดีฮอลล์ ถึงวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และเวียนรอบพระอุโบสถ ๓ รอบ

– ถ่ายภาพหมู่หน้าพระอุโบสถพร้อมกัน

– กลุ่มผู้บริหาร

– กลุ่มคณาจารย์และบุคลากร

– กลุ่มนักศึกษา

๐๙.๓๐ น. – พิธีถวายเทียนพรรษา ณ พระอุโบสถ

– นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีนั่งอยู่บริเวณศาลารายรอบพระอุโบสถ หรือสถานที่ซึ่งทางวัดจัดเตรียมไว้ให้

๑๐.๐๐ น. – ถ่ายภาพหมู่หน้าพระประธานพร้อมกัน

หมายเหตุ – ผู้ร่วมงานแต่งกายชุดผ้าไทยสีเหลือง หรือชุดสุภาพ

ที่มา : งานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#http://www.cul.offpre.rmutp.ac.th