มณฑลทหารบกที่ 11 จับมือ มทร.พระนครและเขตดุสิต ขานรับกิจกรรม “เราทำความดี…ด้วยหัวใจ” ของในหลวง รัชกาลที่ 10 ระดมพลฟื้นฟูปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณมหาวิทยาลัยและตลาดเทวราช (เทเวศร์)

มณฑลทหารบกที่ 11 จับมือ มทร.พระนครและเขตดุสิต ขานรับกิจกรรม “เราทำความดี…ด้วยหัวใจ” ของในหลวง รัชกาลที่ 10 ระดมพลฟื้นฟูปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณมหาวิทยาลัยและตลาดเทวราช (เทเวศร์)

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจิตอาสา จากทั้ง 9 คณะ ร่วมให้การต้อนรับ พลตรีปิยพงศ์ กลิ่นพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 นางสาวพัชรี เอี่ยมกมลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตดุสิต และนายดิชา คงศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต และผู้บริหารของเขตดุสิต พร้อมเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ด้วยการทำความสะอาดตลาดเทวราช เทเวศร์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชน มีความรักและหวงแหนพื้นที่สาธารณประโยชน์ เสริมสร้างความสามัคคี ในพื้นที่ เขตดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. ณ จุดรวมพลสนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์

กิจกรรมเริ่มด้วยการชี้แจงแนวปฏิบัติในภาพรวม จากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ประธานในพิธี พร้อมด้วย อธิการบดี ผู้อำนวยการเขตดุสิต ผู้กำกับจากสถานีตำรวจนครบาลสามเสน ทำพิธีเปิดกิจกรรม โดยกำลังพลและประชาชนจิตอาสา ถวายความจงรักภักดีต่อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้วยการนั่งคุกเข่ากล่าวปฏิญาณตน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จำนวน 3 ครั้ง จากนั้น เป็นการแบ่งมอบงานออกเป็น 3 กลุ่ม และเริ่มต้นการปฏิบัติงาน

สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ จำนวน 3 ชั่วโมงกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อจบภารกิจ โดยรับ AT CODE เพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม ณ จุดรายงานตัว นอกจากนั้น ยังได้รับสิทธิการเป็นสมาชิกจิตอาสา มทร.พระนคร เพื่อร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ และพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ โดยจะได้รับข่าวสารการทำกิจกรรมด้านจิตอาสา และด้านอื่นๆ จากฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

อนึ่ง การล้างทำความสะอาดตลาดนั้น เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านสุขาภิบาลของเขตที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ ด้วยการเก็บกวาดรวบรวมเศษขยะ ใช้รถยนต์สูบน้ำแรงดันสูงฉีดล้าง ใช้น้ำยาทำความสะอาด เช่น โซดาไฟหรือผงซักฟอก เพื่อขจัดคราบไขมันสะสมต่างๆ ที่จับตัวบนพื้นหรือแผงค้าขาย ใช้น้ำสะอาดฉีดล้างสารเคมีและสิ่งสกปรก พร้อมฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนในขั้นตอนสุดท้ายของการทำความสะอาด นอกจากนั้น ยังทำความสะอาดบริเวณห้องส้วมและที่พักขยะ โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบบำบัดน้ำเสียของตลาดด้วย

สำหรับกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งนี้ ท่านประธานในพิธี ได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัย และทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมปฏิบัติงานทำให้พื้นที่ ตลาดเทวราช เขตดุสิต และพื้นที่โดยรอบสะอาด นับเป็นการยกระดับตลาดสดให้มีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมดี มีความปลอดภัยของอาหาร ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคที่เกิดจากอาหาร การให้ความรู้แก่ผู้บริโภค และพัฒนากลายเป็น “ตลาดสดน่าซื้อ” ในอนาคตต่อไป

เครดิตภาพ : นายเจษฎากรณ์ ทองคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และทีมงาน

ที่มา : งานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา กพศ. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

#http://www.rmutp.ac.th