มทร.พระนคร จัดอบรมนักศึกษา”เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14” เจียระไนภายในประเทศ เตรียมจัดส่งออกสู่โครงการระดับนานาชาติ

มทร.พระนคร จัดอบรมนักศึกษา”เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 14” เจียระไนภายในประเทศ เตรียมจัดส่งออกสู่โครงการระดับนานาชาติ

รศ.สุภัทรา โกโศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร” รุ่นที่ 14 (การฝึกอบรมภายในประเทศ) โดยมี ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถพิเศษได้พัฒนาไปสู่ความเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ได้รับประสบการณ์ตรง มีโลกทัศน์กว้างไกล นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรในชั้นเรียน

อนึ่ง โครงการเพชรราชมงคลพระนคร จัดขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และมาตรการด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ซึ่งมุ่งพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการ จะได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การฝึกมารยาทไทยและมารยาทสากล การฝึกทักษะการพูด การเป็นพิธีกร กิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียง ค่ายพัฒนาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพและงาน กราฟฟิก   เป็นต้น โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ระหว่าง 5 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ณ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ นอกจากนั้น ยังศึกษาดูงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาศักยภาพในหลายๆด้าน ได้รับการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อสังคมในอนาคต

สำหรับกิจกรรมที่นักศึกษาได้เข้าร่วมในช่วงแรก ได้แก่ การเสวนา หัวข้อ บทบาทของวัยรุ่นในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ไทยชุด รำบายศรีสู่ขวัญ การอบรมการแต่งกายชุดไทย การฝึกปฏิบัติการดนตรีไทย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงและดนตรีไทยจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และจากหน่วยงานราชการมากมายหลายท่านร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้

ที่มา : งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร

www.rmutp.ac.th